OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Základné zásady a pravidlá ochrany osobných údajov Vila Halfway

ALL SERVICES SLOVAKIA s. r. o., Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava (prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia Vila Halfway vo Veľkej Lomnici), IČO: 45 844 372 si kladie sa úlohu chrániť osobné údaje, ktoré boli ubytovaciemu zariadeniu poskytnuté, v súlade s nariadením Európskej únie 679/2016 a zákona č. 18/2018 Zákona o ochrane osobných údajov. Prijali sme všetky technické, organizačné a personálne opatrenia na bezpečné získavanie, spracovanie a uloženie všetkých osobných údajov klientov Vily Halfway. Cieľom prijatia týchto opatrení je zabezpečiť ochranu osobných údajov klientov Vily Halfway pred nezákonnými formami spracúvania.

Tieto zásady a pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú procesy spracovania a uchovávania osobných údajov realizované ubytovacím zariadením.

Dôvod spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je zo strany ubytovacieho zariadenia Vila Halfway nevyhnutné preto, aby sme mohli:

 • poskytovať služby a za týmto účelom spracúvať osobné údaje klientov, dodávateľov,
 • obchodných partnerov a ďalších osôb;
 • plniť zákonné a zmluvné povinnosti;
 • chrániť oprávnené záujmy ubytovacieho zariadenia, klientov a iných osôb.

Pravidla pri získavaní a správe osobných údajov:

 • prístup k získaným osobným údajom majú len oprávnené osoby nášho ubytovacieho zariadenia, ktoré sú povinné dodržiavať Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov,
 • poskytovanie osobných údajov tretím stranám sa realizuje výlučne na základe požiadaviek osobitých zákonov, a to najmä štátnym orgánom,
 • na zaistenie ochrany a bezpečnosti spracúvaných osobných údajov sme prijali zodpovedajúce opatrenia a využívame najmodernejšie informačné technológie,
 • Vaše osobné údaje, ktoré ste nám podľa osobitných zákonov poskytli, spracúvame len na vopred stanovený účel, ktorým je plnenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z využívania našich služieb,
 • osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujme inému prevádzkovateľovi, ktorý by ich mohol využiť na priame marketingové účely,
 • poskytnuté osobné údaje uchovávame vo svojich informačných systémoch v súlade s právnymi predpismi po dobu maximálne 5 rokov od ich nadobudnutia.

Pravidla dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu Vila Halfway, Kamenná 25, 059 52 Veľká Lomnica ako od prevádzkovateľa vyžadovať najmä:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme ubytovacieho zariadenia najmä v rozsahu: identifikačné údaje ubytovacieho zariadenia, identifikačné údaje sprostredkovateľa v prípade, že spracúva osobné údaje v mene ubytovacieho zariadenia, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, právny základ spracúvania osobných údajov, tretie strany ak sú im osobné údaje poskytované, okruh príjemcov ak sú im osobné údaje sprístupňované, formu zverejnenia, ak sa osobné údaje zverejňujú, tretie krajiny ak sú osobné údaje predmetom prenosu do tretích krajín,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého ubytovacie zariadenie získalo jej osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má ďalej právo pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov alebo podmienok a pravidiel súvisiacich so spracúvaním, nás môžete kontaktovať na adrese: Vila Halfway, Kamenná 25, 059 52 Veľká Lomnica alebo na e-mailovej adrese info@vilaHalfway.com.